הצטרפו למאבק בעזרת טופס ההרשמה!

אנו זקוקים לכם!
הצטרפו למאבק ונוכל להשפיע ולמנוע את התפוררותו של מערך המילואים

הירשמו עכשיו!

הצעת חוק זכויות הסטודנט בשירות מילואים

כנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת

אלכס מילר

יואל חסון

אסתרינה טרטמן

צבי הנדל

גדעון סער

אהרונוביץ יצחק

רן כהן

פ/1139/17

הצעת חוק זכויות הסטודנט בשירות מילואים, התשס"ו-2006

הגדרות

1.

בחוק זה –

"המועצה להשכלה גבוהה" – המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה בחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

"מוסד" – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1)

מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה לרבות מכינה קדם אקדמית המתקיימת במסגרתו;

(2)

מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה לרבות מכינה קדם אקדמית המתקיימת במסגרתו;

(3)

מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה לרבות מכינה קדם אקדמית המתקיימת במסגרתו;

(4)

מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה לרבות מכינה קדם אקדמית המתקיימת במסגרתו;

(5)

מכינה קדם אקדמית שאיננה במסגרת המוסדות האמורים בפסקאות (1) עד (4) ושהמדינה משתתפת בתקציבה;

"מכינה קדם אקדמית" – מוסד להכנה ללימודים אקדמיים או להשלמת השכלה תיכונית עד לקבלת תעודת בגרות;

"סטודנט" – תלמיד הלומד במוסד;

"עבודה" – לרבות תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט, מצגת או כל מטלה לימודית אחרת, בכתב או בעל פה, שעל סטודנט להגיש במסגרת לימודיו האקדמיים;

"קורס"- קורסים אקדמיים, סדנאות, קורסי הכשרה מעשית, סמינריון או כל מסגרת הוראה אחרת הקשורה באופן ישיר לתכנית לימודים של הסטודנט;

"שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 "השר" – שר החינוך.

קבלת זימון למילואים

2.

(א)

קיבל הסטודנט זימון למילואים העולה על 14 ימי שירות מילואים, יודיע למזכירות דיקנט הסטודנטים ולמזכירות המחלקה בה הוא לומד במוסד על יציאתו לשירות מילואים, 14 ימים לפני מועד צאתו למילואים; בהודעתו יציין הסטודנט נושאים מיוחדים בהם, לדעתו, יזדקק לסיוע.

(ב)

קיבלו מזכירות דיקנט הסטודנטים ומזכירות המחלקה הודעה מסטודנט על צאתו למילואים, ייערכו בהתאם לבקשתו, למתן שירותים הנדרשים עם חזרתו משירות המילואים לרבות בנושאים מיוחדים המצוינים בהודעת הסטודנט.

בקשה לדחייה או קיצור שירות מילואים

3.

(א)

בחר הסטודנט להגיש בקשה לדחייה או לקיצור שירות מילואים, יגיש את בקשתו בכתב לוועדה לתיאום מילואים באמצעות דיקנט הסטודנטים שבמוסד בו הוא לומד.

(ב)

הגשת בקשה לוועדה לתיאום מילואים תהיה כפופה לנהלים המקובלים בוועדה לתיאום מילואים.

(ג)

דיקנט הסטודנטים שבמוסד יפעיל מנגנון סיוע אדמיניסטרטיבי לסטודנט עבור עזרה בהגשה ובטיפול בבקשות לוועדה לתיאום מילואים.

(ד)

ערעורים על החלטות הוועדה לתיאום מילואים יוגשו באמצעות דיקנט הסטודנטים שבמוסד.

זכות למועד בחינה מיוחד

4.

(א)

הזכות למועד בחינה מיוחד תינתן באחד ממקרים הבאים:

(1)

הסטודנט נעדר ממועד בחינה א' או ממועד בחינה ב' עקב שירות מילואים, יזכה למועד בחינה מיוחד;

(2)

הסטודנט שירת בשירות מילואים לפחות 14 ימים רצופים או 21 ימים במצטבר בתקופת הלימודים;

(3)

הסטודנט שירת בשירות מילואים ארבעה ימים ומעלה בתקופת הבחינות או תקופה של 14 ימים לפני תקופת הבחינות, יזכה במועד בחינה מיוחד בכל בחינה שתתקיים בטווח מספר ימי שירות המילואים מתום שרות המילואים שלו.

(4)

נעדר סטודנט משני המועדים של בחינה עקב שירות מילואים, יזכה לשני מועדים מיוחדים.

(ב)

מועד בחינה מיוחד יינתן במועד מוקדם ככל האפשר.

(ג)

זכאות להיבחן במועד מיוחד יכולה להינתן בסמסטר העוקב או עם קבוצת סטודנטים אחרת.

(ד)

סטודנט אשר הפסיד בחנים או בחינות אמצע סמסטר או בחינות במהלך הסמסטר, יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד או לחליפין לקבל מטלה אקדמית חלופית.

(ה)

מועד בחינה המופיע בסעיפים קטנים (א)-(ד) יהיה מועד בחינה מיוחד ולא מועד בחינה ג' הניתן בסמסטר העוקב, למעט המקרה בו בחר הסטודנט בכך.

זכות לפטור מהגשת עבודה

5.

סטודנט אשר שוהה בשירות מילואים או חזר משירות מילואים שבעה עד 14 ימים ממועד הגשת עבודה, יהיה זכאי להגיש את העבודה במועד מאוחר יותר או להגיש עבודה חלופית או לקבל פטור מהגשתה וזאת בתיאום עם מרצה הקורס ובכפוף לנוהלי המוסד בו הוא לומד ובהתאם למהות והיקף העבודה.

זכות לקבלת פטור מהשתתפות

6.

נבצר מסטודנט להשתתף בקורסים, מעבדות, סמינריונים, סדנאות, קורסי הכשרה מעשית או השתתפות בכל מסגרת לימודית אקדמית אחרת הקשורה לתכנית הלימודים שלו, יהיה זכאי להשלים את מה שהחסיר במועד מאוחר יותר או לקבל פטור מהשתתפות, וזאת בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם מרצה הקורס.

זכות לסיוע בהשלמת לימודים

7.

(א)

סטודנט אשר סיים שירות מילואים רשאי לפנות אל מרצה הקורס במטרת קבלת סיוע בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד בתקופת שירות המילואים.

(ב)

סטודנט אשר סיים שירות מילואים זכאי לקבל שיעורי עזר להשלמת החומר הנלמד בעת העדרותו עקב שירות המילואים.

(ג)

שיעורי עזר יינתנו על ידי דיקנט הסטודנטים ובהתאם לנהלים הנהוגים במוסד.

(ד)

מספר שעות שיעורי העזר ייגזר ממספר ימי שירות מילואים ומספר ימי לימודים אותם הפסיד הסטודנט.

(ה)

סטודנט אשר שירת במילואים יקבל תלושים לצילום מסמכים לפי המפתח שלהלן:

(1)

100 תלושי צילום מסמכים עבור כל יום ששירת במילואים;

(2)

10 תלושי צילום מסמכים עבור כל שעת הרצאה ממנה נבצר מהסטודנט להיות נוכח עקב שירות מילואים;

(3)

במוסדות בהם נהוג שירות תקצירי הרצאות או צילומי הרצאות, יקבל סטודנט שירות זה במקום תלושי צילום בסעיף קטן זה.

(ו)

סטודנט אשר שירת במילואים יקבל ללא תשלום את כל חומר הלימוד שחולק בקורס בעת ששהה בשירות מילואים.

(ז)

סטודנט אשר שירת במילואים יקבל ללא תשלום את תקצירי הרצאות הקורסים, לרבות קלטות וידאו, אודיו ותקליטורים, מהן נעדר עקב שירות מילואים, וזאת בתנאי שאלה קיימים.

(ח)

המוסדות ואגודות סטודנטים יכינו, יפעילו וינהלו במשותף מאגרי תקצירי הרצאות, לרבות קלטות וידאו, אודיו ותקליטורים, בקורסי מבוא, קורסי תשתית וקורסים מרכזיים בהתאם לכללים להלן:

(1)

קלטות וידאו, אודיו ותקליטורים יוכנו על ידי מרצים;

(2)

תקצירי הרצאות יוכנו על ידי סטודנטים מצטיינים.

(ט)

המוסדות ואגודות הסטודנטים יפעלו במשותף לעידוד מרצים וסטודנטים לסייע בבניית מאגרי ידע.

(י)

סטודנט אשר שירת במילואים יזכה לעדיפות בהשאלת ספרים בספרייה, בתקופה הסמוכה לחזרתו מהשירות, ויוכל להשאיל ספרים מעבר למכסה הרגילה המוקצבת לו.

פטורים מתשלומים

8.

(א)

סטודנט אשר שירת בשירות מילואים, יהיה פטור מתשלומים המצוינים להלן:

(1)

כל חומר לימודי, לרבות תקצירי הרצאות, קלטות וידיאו, אודיו ותקליטורים;

(2)

שיעורי עזר והדרכות אישיות או קבוצתיות;

(3)

השלמת קורס.

(ב)

סטודנט אשר שירת בשירות מילואים 12 ימים או יותר במהלך סמסטר, ועקב כך הפסיק את לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לאותו קורס מחדש, לא יחויב בשכר לימוד נוסף עבור קורס זה; לענין זה, יפעלו המוסד והסטודנט לפי כללים שלהלן:

(1)

סטודנט רשאי להודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה;

(2)

הליך ההודעה על הפסקת לימודים בקורס יהיה כפוף לנוהלי המוסד.

היעדרות מבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת

9.

(א)

סטודנט אשר נעדר עקב שירות מילואים מבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת לשנת לימודים מתקדמת, לקורס אחר או לתואר מתקדם, יהיה זכאי ללמוד על תנאי בקורס מתקדם, בקורס אחר או בלימודי תואר מתקדם.

(ב)

סטודנט אשר נאלץ להפסיק את לימודיו בקורס המהווה דרישה מוקדמת למעבר לשנת לימודים מתקדמת או לקורס אחר עקב שירות מילואים, יהיה זכאי ללמוד על תנאי באותו קורס.

(ג)

האישור ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בתואר מתקדם כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) מותנה באפשרות לכך לפי הדרישות האקדמיות ככל שאלה קיימות.

רישום לקורסים

10.

(א)

שירות מילואים לא יפגע ברישום לקורסים.

(ב)

סטודנט אשר יוצא לשירות מילואים רשאי לפנות למזכירות הסטודנטים ולהודיע על בקשתו לרישום לקורסים.

(ג)

מזכירות הסטודנטים תאפשר לסטודנט היוצא לשירות מילואים רישום מוקדם לקורסים בהתאם לבקשתו.

(ד)

מזכירות הסטודנטים תשמור מספר מקומות בקורסים עבור סטודנטים אשר שוהים בשירות מילואים.

זכות לנקודות זיכוי

11.

(א)

סטודנט אשר שירת במילואים במהלך שנה אקדמית יהיה זכאי לנקודות זיכוי לצורך בחינת זכאותו לקבלת מלגה.

(ב)

סטודנט אשר שירת במילואים במהלך שנה אקדמית יהיה זכאי לנקודות זיכוי לצורך בחינת זכאותו לקבלת מעונות סטודנטים.

דיקנט הדטודנטים

12.

(א)

הטיפול בסטודנטים אשר משרתים בשירות מילואים ירוכז על ידי דיקנט הסטודנטים או על-ידי גוף מרכזי אחר במוסד שאיננו יחידת הוראה.

(ב)

סטודנט המבקש לממש את זכאותו הקשורה לשירות המילואים, יפנה לדיקנט הסטודנטים.

(ג)

החלטות בעניין מתן שירות או תנאים מיוחדים לסטודנט אשר שירת במילואים תהיה בידי דיקן הסטודנטים אשר יתייעץ, במידת הצורך ולפי שיקול דעתו, עם המחלקות האקדמיות הנוגעות לעניין.

(ד)

לא אושרה בקשה הקשורה לשירות מילואים, רשאי הסטודנט לערער לפני דיקנט הסטודנטים.

(ה)

דיקנט הסטודנטים יסייע בהגשה ובטיפול בתביעות לתגמולי מילואים מביטוח לאומי, בהתאם לנוהלי המוסד לביטוח לאומי.

נציב קבילות

13.

(א)

בכל מוסד יהיה נציב קבילות לסטודנטים המשרתים במילואים.

(ב)

סטודנט אשר שירת במילואים וטוען כי ענינו לא טופל כראוי ולא זכה למענה אחרי הגשת ערעור, כאמור בסעיף 12, זכאי לפנות לנציב קבילות.

פרסום החוק

14.

(א)

מוסד יפרסם חוק זה כל שנה במסמך רשמי של המוסד.

(ב)

מוסד יפרסם את הכללים והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים להם זכאים סטודנטים המשרתים במילואים בכל שנה במסמך רשמי של המוסד.

(ג)

ראש מוסד יביא לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמינהלי של המוסד את עיקרי חוק זה.

קביעת הנחיות נוספות ופרסומן

15.

(א)

המוסדות האמורים בסעיף 1 בפסקאות (1) עד (4) להגדרת מוסד רשאים לקבוע הנחיות נוספות בנוגע להרחבת זכויותיו של סטודנט בשירות מילואים ואת אופן פרסומן, לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ועם הארגון המייצג את מספר הגדול ביותר של הסטודנטים באותו מוסד, אם קיים כזה.

(ב)

המוסדות האמורים בסעיף 1 בפסקה (5) להגדרת מוסד רשאים לקבוע הנחיות נוספות להרחבת זכויותיו של סטודנטים בשירות מילואים ואת אופן פרסומן, לאחר התייעצות עם השר ועם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של סטודנטים באותו מוסד, אם קיים כזה.

ביצוע

16.

השר ממונה על ביצוע חוק זה

תחילה

17.

תחילתו של חוק זה בתום 3 חודשים מיום פרסומו.

דברי – הסבר

מטרתו של חוק זה להכיר ולעגן בחקיקה את זכויותיהם של סטודנטים המשרתים במילואים במהלך לימודים אקדמיים בכלל, ובסמוך לתקופת הבחינות או בתקופת הבחינות עצמה בפרט.

החוק קובע מסגרת כללית מינימלית של זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על-ידי חבר הכנסת זאב בוים (פ/3206).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"א בתמוז התשס"ו – 17.7.06